flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами трудового колективу

Ірпінського міського суду

Київської області

Протокол від______________2016 року

 

ПРАВИЛА
ВНУТРІШНЬОГО СЛУЖБОВОГО РОЗПОРЯДКУ ДЛЯ СУДДІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ ІРПІНСЬКОГО МІСЬКОГО СУДУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

І. Загальні положення

1. Правила внутрішнього службового розпорядку для працівників (державних службовців, працівників патронатної служби, службовців) та суддів Ірпінського міського суду Київської області  (далі – Правила, Суд), розроблені відповідно до вимог ст. 43 Конституції України , Кодексу законів про працю України, законів України «Про судоустрій та статус суддів», «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII; Типових правил внутрішнього службового розпорядку,  затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби 03.03.2016  № 50  та іншими нормативно-правових актів.

2 Ці правила поширюються на суддів та державних службовців, працівників патронатної служби, службовців ( далі - працівників Суду) та є обов’язковими до виконання, визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку Ірпінського міського суду Київської області (далі – державний орган), режим роботи, умови перебування судді, працівника суду в органі державної влади та забезпечення раціонального використання його робочого часу.

2. Службова дисципліна в Суді ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання суддею, працівником суду своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

3. Правила затверджуються трудовим колективом Ірпінськоко міського суду Київської області, доводяться до відома суддів та працівників Суду під підпис; вивішуються на дошці оголошень у приміщенні Суду та оприлюднюються на офіційному веб-сайті суду.

ІІ. Загальні правила етичної поведінки в Ірпінському міському суді Київської області

1. Судді, працівники Суду повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

2. Судді, працівники Суду у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

3. Судді, працівники Суду повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

4. Судді, працівники Cуду під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

ІІІ. Робочий час і час відпочинку

1. Тривалість робочого часу суддів, працівників Суду становить 40 годин на тиждень. Установлюється п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями (субота та неділя).

2. Робочий час з понеділка по четвер триває з 08:30 год. до 17:30 год., у пятницю – з 08:00год. до 15:45год.

3.Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 45 хвилин і триває з 13:00 год. до 13:45 год. Перерва не включається в робочий час, суддя, працівник може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину .

5. Щопонеділка о 08:30 годині голова суду, а в разі її відсутності заступник голови суду проводить оперативні наради з суддями.

Щовівторка  о 08: 30 годині керівник апарату, а в разі його відсутності заступник керівника апарату проводить оперативні наради з працівниками суду, на яких окрім оголошення актуальної інформації та обговорення нагальних питань проводиться навчання відповідно до Плану проведення навчань з працівниками  Суду.

6. Облік робочого часу у Ірпінському міському суді Київської області здійснюється у журналі обліку робочого часу та табелі робочого часу.

ІV. Порядок повідомлення суддями, працівниками Суду про свою відсутність

1. Суддя, працівник Суду повідомляє голову суду, керівника апарату про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

2. У разі недотримання суддею, працівником Суду  вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність  на робочому місці.

3. У разі ненадання доказів поважності причини своєї відсутності на роботі суддя, працівник суду повинен подати письмові пояснення на ім’я голови суду, керівника апарату суду щодо причин своєї відсутності.

V. Перебування судді, працівника Суду на робочому місці у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

1. Для виконання невідкладних завдань суддя, працівник суду може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом голови суду чи керівника апарату, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного працівника не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

2. Голова суду, керівник апарату Ірпінського міського суду Київської області за потреби може залучати суддів, працівників Суду до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування суддів, працівників суду після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється керівником апарату суду та затверджується головою суду.

3. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний працівник, його посада, місце, дата та строк чергування.

4. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні суддю, працівника суду, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається керівником апарату суду голові суду  для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

За роботу в зазначені дні (час) протягом місяця суддям, працівникам Суду надаються відповідні дні відпочинку за їх заявами.

6. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

VІ. Порядок доведення до відома суддів, працівників Суду нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома судді, працівників Суду шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис судді, працівника Суду (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома суддів, працівників Суду шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Ірпінського міського суду Київської області.

VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

1. Керівник органу державної влади зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку керівником органу державної влади покладені відповідні функції в такому органі.

2. Державний службовець повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в органі державної влади відповідає керівник державного органу та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна

1. Суддя, працівник Суду зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій суб’єктом призначення у Суді особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.

2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою Суду, головою суду, керівником апарату та працівником, який звільняється.

Один примірник акта видається працівнику, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього працівника.

ІХ. Прикінцеві положення

1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення працівника Суду до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються керівником апарату Ірпінського міського суду Київської області.