flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Оголошення про виклик до суду Ільярова Саяна Афанасійовича

08 лютого 2024, 17:38

07.02.2024 року
Справа № 370/1485/23

Ірпінський міський суд Київської області викликає обвинуваченого:
Ільярова Саяна Афанасійовича, 31.01.1995 року народження, громадянина Російської Федерації, уродженця Російської Федерації, військовослужбовця збройних сил Російської Федерації, в/ч 46108 з місцем дислокації м. Улан-Уде республіка Бурятія РФ, який має звання єфрейтора, який є старшим навідником 2 батальйону, 5 окремої танкової бригади (5ОТБр), 36 загальновійськової армії Східного військового округу ЗС РФ; паспорт громадянина РФ серії 8118 № 773382 виданий 14.06.2018 року, проживаючого за адресою: Російська Федерація, республіка Бурятія, м. Улан-Уде, вул. Мокрова 19А, кв. 48,
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України (жорстоке поводження з цивільним населенням та вчиненні інших порушень законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, поєднані з умисним вбивством за попередньою змовою групою осіб), у підготовче судове засідання, яке відбудеться 05 березня 2024 року о 11:45 год..
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Розгляд кримінального провадження (справа № 367/1485/23) відбудеться в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Мінеральна 7, під головуванням судді Шестопалової Я.В. та суддів Мерзлий Л.В., Кравчук Ю.В..
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Ирпенский городской суд Киевской области вызывает обвиняемого:
Ильярова Саяна Афанасьевича, 31.01.1995 года, гражданина Российской Федерации, уроженца Российской Федерации, военнослужащего вооруженных сил Российской Федерации, в/ч 46108 с местом дислокации г. Улан-Удэ республика Бурятия РФ, имеющего звание ефрейтора, являющегося старшим наводчиком 2 батальона, 5 отдельной танковой бригады (5ОТБр), 36 общевойсковой армии Восточного военного округа ВС РФ; паспорт гражданина РФ серии 8118 №773382 выдан 14.06.2018 года, проживающего по адресу: Российская Федерация, республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Мокрова 19А, кв. 48,
в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины (жестокое обращение с гражданским населением и совершении других нарушений законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, связанные с умышленным убийством по предварительному сговору группой лиц), в подготовительное судебное заседание, которое состоится 05 марта 2024 года в 11:45 ч..
Явка в суд обязательна. При себе необходимо иметь паспорт или документ, удостоверяющий личность.
Рассмотрение уголовного производства (дело № 370/1485/23) состоится в помещении Ирпенского городского суда по адресу: Киевская область, г. Ирпень, ул. Минеральная 7, под председательством судьи Шестопаловой Я.В. и судей Мерзлый Л.В., Кравчук Ю.В..
В случае неявки обвиняемого в суд данное объявление считается надлежащим уведомлением, а уголовное производство будет производиться при отсутствии обвиняемого в порядке специального судебного производства.